Webycrea

Podívejte se na:

Podmínky Aukce

Definice termínů – pojmy

  • Server – webové stránky – server Webycrea –Aukce http://lineweb.online/
  • Uživatel – Jakýkoli návštěvník (registrovaný i neregistrovaný), který využívá webové stránky – server
  • Webycrea –Aukce http://lineweb.online/
  • Autor – Zakladatel Projektu – Uživatel, který na Serveru založí svůj projekt a nabízí tím ostatním uživatelům vstup do smluvního vztahu na základě vlastních podmínek (Webycrea, není-li uvedeno jinak).
  • Přihazující– Uživatel, který přihodil finanční částku za účelem koupě produktu od Autora online formou na základě podmínek Autora.
  • Provozovatel(Správce, Administrátor) – Správce webové stránky – serveru
  • Webycrea –Aukce http://lineweb.online/
  • Odměna– Protislužba Autora Projektu, kterou je povinen v případě podpory Projektu poskytnout každému jeho Přispěvateli na základě vlastních podmínek Autora, které jsou specifikovány v daném Projektu.

Obecné podmínky používání

Využíváním Serveru uživatel prohlašuje, že je svéprávná osoba starší 18 let věku a vyjadřuje souhlas s následujícími podmínkami, Všeobecnými podmínkami a Zásadami o ochraně osobních dat, přistupuje k nim bez výhrad a je povinen je dodržovat v plném rozsahu.

Veškeré dotazy o postupech či k dané aukci můžete zasílat Autorovi či Provozovateli prostřednictvím formuláře umístěného pod danou aukcí (Send Private Message). Všeobecné dotazy pak prostřednictvím veřejných Kontaktů Serveru Webycrea.

Při používání Serveru je uživatel povinen dodržovat právní předpisy Chorvatské republiky. Uživatel není oprávněn používat Server za jiným účelem než jaký je uveden ve znění těchto podmínek a je povinen tuto službu používat výhradně osobně, nikoliv v rámci zastupování, zprostředkování či jiným obdobným způsobem.

Uživatel je plně zodpovědný za jakoukoli aktivitu na svém uživatelském účtu a zavazuje se k ochraně přístupových dat a zabránění samotného přístupu ke svému uživatelskému účtu dalším osobám. Provozovatel nenese odpovědnost za možné zneužití uživatelského přístupu, osobních, uživatelských a přístupových dat.

Uživatel není oprávněn užívat server či službu k jinému účelu, než k jakému je určen/a. Uživatel není oprávněn publikovat takový obsah, který jakkoliv poškozuje či by mohl v budoucnu jakkoliv poškodit práva nebo jména třetích osob či Serveru. Uživatelé jsou povinni poskytnout veškeré potřebné údaje pravdivě a užívat Server osobně. V případě porušení některé z těchto povinností a podmínek je Provozovatel oprávněn příslušný účet kdykoliv bez předchozí výzvy zablokovat či trvale odstranit. Příslušnému uživateli tímto nevzniká žádný nárok škody.

Webycrea – Aukce je webový portál, jehož prostřednictvím mohou uživatelé zakoupit autorská díla v aukci či přímo, prostřednictvím aplikací třetí stran. K tomuto účelu Autor uveřejní na Serveru svůj produkt, stanoví předem a jasně podmínky a vyvolávací ceny pro Přihazující. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad využitých aplikací a platebních bran s právními předpisy a stejně tak nenese odpovědnost za zneužití osobních i jiných údajů třetími osobami v důsledku využitých aplikací a platebních bran.

Autor se vyvine úsilí k včasným aktualizacím produktu, popřípadě k odstranění takového produktu, jehož účel byl splněn či takového produktu, který považuje za ukončený.

Provozovatel je oprávněn vložit na stránku projektu odkaz na webové stránky třetích stran. Provozovatel není odpovědný za obsah těchto webových stránek. Provozovatel není zodpovědný za možná zneužití a manipulaci zaslanými finančními, materiálními i jinými prostředky, které Autor či Přihazující nabyl prostřednictvím online nákupu produktu Autora na Serveru.

Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé uživatelům v souvislosti s využíváním služby, ani za ztrátu dat, neúspěch…

Provozovatel či Autor si vyhrazují právo dle svého výlučného uvážení kdykoliv (i v průběhu prezentace) a jakýkoliv Produkt či příhoz odmítnout, nezveřejnit, pozastavit, odstranit, a to bez udání důvodu a bez vzniku nároku škody Přihazujícímu. Provozovatel neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Přihazujícího.

Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Provozovatel nemá povinnost přijmout opatření ohledně vlastností uživatelů Serveru , ani ohledně formy či obsahu Produktů a nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl uživatel prohlédnutím obsahu utrpět. Obsah vložený uživateli na Server nereprezentuje názory Provozovatele. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou případným výpadkem nebo nefunkčností Serveru či jeho součástí. Uživatelé využívají Server pouze na vlastní nebezpečí a každý Uživatel tak potvrzuje, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za škodu vzniklou či způsobenou používáním služby nebo služeb Serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv své služby částečně či zcela pozměnit, pozastavit, ukončit, bez předchozího upozornění či udání důvodu, a bez nároku vzniku škody Uživateli.

 

Práva k obsahu

Po celou dobu zveřejnění Produktu na Server Autorem jsou plně zachována autorská práva a vlastnická práva Autora k danému Produktu, přičemž jeho zveřejněním na Serveru nevzniká Provozovateli k Produktu žádné právo kromě práva k použití obrazových a zvukových materiálů pro propagaci, případně práva ostatních Uživatelů volně zveřejněné části obsahu Produktu či veřejný obsah Produktu sdílet na sociálních sítích a internetu.

Záruky k zakoupenému obsahu produktu / produktu

Provozovatel či Autor nijak nenesou odpovědnost za úspěšné přenesení zakoupeného obsahu produktu / produktu, dále pak za funkce, provoz a služby třetích stran (např. platební brány, bankovní sektory, poskytovatel webového serveru, platebních systémů, hostingů, aukčního systému aj. … ), za funkčnost obsahu produktu / produktu při a po přenosu/elektronické přepravě obsahu produktu / produktu.

Provozovatel či Autor jsou povinni předat potřebné informace o obsahu produktu / produktu kupujícímu/Přihazujícímu za účelem umožnění přenosu/elektronické přepravě obsahu produktu / produktu, který v aukci od Provozovatele či Autora zakoupil, a to výlučně po provedení platby kupní – aukční ceny a připsání takové finanční částky na uvedený účet Provozovatele či Autora.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv částečně či zcela pozměnit bez předchozího upozornění či udání důvodu, a bez nároku vzniku škody Uživateli. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat ve využívání služeb Serveru po provedení těchto změn Podmínek, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Provozovatel je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely pomocí propojených serverů a služeb. Z tohoto důvodu je Uživateli doporučeno seznámit se s podmínkami konkrétních propojených serverů. Propojené servery a Provozovatel Serveru jsou oprávněni se vzájemně informovat o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru a jsou oprávněni tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku či vlastním zveřejněním osobních a kontaktních údajů, nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

Služby Serveru mohou odesílat Uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž Uživatel dostává požadované či vyžádané informace. Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd. pouze v případech, kdy o zasílání těchto informací Uživatel zažádá.

Nedílnou součástí Podmínek mohou být i specifická pravidla, uveřejněná na jednotlivých stránkách a webech Provozovatele. Uživatelé, kteří využívají i jiné jednotlivé weby či Propojené servery jsou povinni dodržovat i tato pravidla a dbát všech pokynů Provozovatele.

Pokud Provozovatel usoudí, že Uživatel porušil Podmínky či pravidla, je oprávněn smazat nebo deaktivovat data, vložená Uživatelem, a to i v případě, že se jednalo o data vložená nebo zvýhodněná pomocí placené služby. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou Uživatelé zasílat Provozovateli Serveru prostřednictvím veřejně dostupných KONTAKTŮ, např. v menu webu. Uživatel plně odpovídá za škodu vzniklou Provozovateli či třetím osobám v důsledku porušení těchto smluvních podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Serveru.